Plynový hořák na PB

Plynový hořák na plynovou bombu, hořák na PB. Plynový hořák na PB zakoupíte na https://www.plynovy-horak.cz/?59,plynovy-horak-na-pb   Sad...